Page 1 - คณะกรรมการ
P. 1

คณะกรรมการ

       โครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

          ในคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
            สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

                 ในพระบรมราชูปถัมภ์

                สมัย พ.ศ. 2563-2566

                  ************

                    ที่ปรึกษา
                 พล฼อก༛สิงหา༛฼สาวภาพ
         (ประธานทีไปรึกษาคณะกรรมการอ้านวยการ༛สมาคมสภาฯ)

              พลตรีหญิง༛คุณหญิงอัสนียຏ༛฼สาวภาพ
                 (ประธานสมาคมสภาฯ)


              ผูຌช຋วยศาสตราจารยຏ༛ดร.วชิรญา༛บัวศรี
           (ทีไปรึกษาคณะกรรมการอ้านวยการ༛สมาคมสภาฯ)

                ฽พทยຏหญิงสุวณี༛รักธรรม
              (รองประธานสมาคมสภาฯ༛คนทีไ༛2)

          ประธานคณะกรรมการส຋ง฼สริมอาชีพ฽ละพัฒนาคนพิการ༛
                   สมาคมสภาฯ
                (นางวิเลวรรณ༛ลายถมยา)


              อธิบดีกรมประชาสัมพันธຏ༛หรือผูຌ฽ทน
   1   2   3   4