Page 1 - ความเป็นมา
P. 1

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึง

        ความสำคัญที่จะต้องเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงที่นำไปสู่ความ
        พิการพร้อมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพและความ

        ปลอดภัยให้แก่ตนเอง แก่สมาชิกในครอบครัวและแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้สมาคมสภาสังคม

        สงเคราะห์ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟู

        สมรรถภาพขึ้นเพื่อดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชน ทราบถึงสาเหตุที่

        นำไปสู่ความพิการจากโรคภัยไข้เจ็บ ความพิการในผู้สูงอายุ ความพิการจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย
        เพื่อร่วมกันหลีกเลี่ยงสาเหตุที่นำไปสู่ความพิการ โดยตั้งเป้าหมายให้คนพิการที่เกิดขึ้นใหม่ลด

        น้อยลงในที่สุด


               สำหรับผู้ที่พิการแล้ว ก็เผยแพร่และรณรงค์ให้ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง

        เข้มแข็งและถูกต้อง ไม่ท้อทอย เพื่อลดความพิการให้น้อยลง และให้มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับ
        คนปกติทั่วไปให้มากที่สุด


               การเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพครั้งนี้ ดำเนินการโดย

        คณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ สมาคมสภา

        สังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
        และมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน

        โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้กลับมา

        เป็นปกติธรรมดา เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวและของสังคมเป้าหมายสุดท้ายคือจำนวน
        คนพิการลดน้อยลง ประชาชนสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี


               การสร้างความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกในครอบครัว

        เป็นการสนับสนุนให้โครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้ประสบ

        ผลสำเร็จง่ายขึ้น ทั้งนี้ ด้วยมนุษย์ทุกคนล้วนมีชีวิตจิตใจ หากรู้ดีว่ามีผู้ที่ทั้งรักและเป็นห่วงตนอยู่
        ตลอดเวลาย่อมมีกำลังใจในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและปลอดภัย เพื่อทำให้คนที่รักและ

        ห่วงใยตนมีความสุข ปราศจากทุกใดๆ ที่ตนก่อขึ้น การสร้างสายใยแห่งความรักระหว่างสมาชิกใน

        ครอบครัว จึงเป็นดั่งน้ำทิพย์ที่ชโลมใจ ให้สมาชิกในครอบครัวนอกจากดูแลตนเองแล้ว ยังความ

        เอื้ออาทรต่างดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่กัน ทำให้ครอบครัวเพียบพร้อมไปด้วยความรัก
        ความอบอุ่น ปละปรารถนาดีต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและ

        ปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งปวง


               ในนามขอบคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟู

        สมรรถภาพ ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้มอบ
   1   2