Page 1 - วัตถุประสงค์
P. 1

วัตถุประสงค์ของ

        โครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการ

             และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 ฀

                    โดย
             ผศ. นพ. อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์
               รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
        กรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ          ฿นประ฼ทศเทยมีประชากรทไ฼ปຓนคนพิการอยู຋ประมาณ༛2༛ลຌานคน༛
                     ี
                           ี
                        ้
       ทไลงทะ฼บียนอยู຋กับระบบของราชการ༛฿นจานวนนๅประมาณ༛3༛฽สนคน༛
        ี
       เดຌ฼สียชีวิตเป฽ลຌว༛฽ละยังมีอีกประมาณ༛1.7༛฽สนคนทไยังมีชีวิตอยู຋༛ ༛
                              ี
       ซึไงจ้านวนนีๅ฼ปຓนความสูญ฼สียทางประชากรของครอบครัว฽ละสังคม
               ั
       อย຋าง฿หญ຋หลวง༛ดังนๅนทางสมาคมสภาสังคมสง฼คราะหຏ฽ห຋งประ฼ทศเทย༛
       ฿นพระบรมราชูปถัมภຏ༛เดຌมี฾ครงการ฼ผย฽พร຋การปງองกันความพิการ

       ฽ละฟ຅ຕนฟูสมรรถภาพ༛฼พืไอช຋วย฼หลือ฽ละปງองกันความพิการทีไจะ฼กิดขึๅน༛
       ฿นสังคมเทย
          ฾ครงการนีๅเดຌด้า฼นินมา฼ปຓนระยะ฼วลา༛10༛ป຃฽ลຌว༛วิธีการท้าสืไอ
       ฼ผย฽พร຋ทางดຌานต຋าง༛โ༛฼ช຋น༛หนังสือ༛สืไอวีดีทัศนຏ༛฽ละกิจกรรมต຋าง༛โ༛

                         ื
        ื
       ฼พไอช຋วยลดปຑญหา฼รไองของความพิการ฽ละ฼พไอช຋วยฟ຅ຕนฟูสมรรถภาพ
               ื
        ึ
               ี
       ซไงสืไอต຋าง༛โ༛฼หล຋านๅเดຌ฿ชຌประ฾ยชนຏมา฼ปຓน฼วลา༛10༛ป຃จนมาถึงปຑจจุบัน
       อาจมีขຌอมูลบางอย຋างทีไลຌาสมัย
   1   2   3