Page 1 - กิจกรรม
P. 1

็
                 โครงการ "รณรงค์การใส่หมวกกันนอกในเด็กวัยเรียน"                 เพื่อรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานการปองกันอุบัติภัยบนทองถนน ตลอดจน
                                              
                      
                                                    ื
                                               ั
        หลีกเลี่ยงสาเหตุตาง ๆ ที่นำไปสูความพิการ เพื่อกระตุนใหเด็ก ครู และผูปกครอง เห็นความสำคญและรวมมอ
        กันในการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทเกดจากการโดยสารรถจักรยานยนต ซึ่งเปนสาเหตุ อันดับท 2 ททำให
                                                   ี
                         ิ
                        ี่
                                                 ี่
                                                   ่
        เด็กไทยเสียชีวิต โดยไดจัดทำวิดีทัศน “รณรงคการใสหมวกกันน็อกในเด็กวัยเรียน” เพื่อเผยแพร
        ประชาสัมพันธ
   1   2   3